Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1; Wijziging voorwaarden
Maybelle Jewels behoudt zich te alle tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2; Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maybelle Jewels en een consument.

Artikel 3; Levering
Maybelle Jewels levert haar bestellingen binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling van de consument, tenzij door Maybelle Jewels en de consument anders is overeengekomen.

Artikel 4; Prijswijziging
Maybelle Jewels behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren, welke ook van toepassing kunnen zijn op reeds bestelde artikelen.

Artikel 5; Betaling
De betaling van een bestelling dient binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling te geschieden.

Artikel 6; Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 7; Opschorting en ontbinding
Indien een consument de verplichtingen van de algemene voorwaarden niet nakomt is Maybelle Jewels gerechtigd een overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8; Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Maybelle Jewels zich de rechten en bevoegdheden voor die Maybelle Jewels toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Maybelle Jewels tot stand gebrachte ontwerpen, sieraden en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Maybelle Jewels, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Maybelle Jewels eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, sieraden etc, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Maybelle Jewels worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Maybelle Jewels behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9; Overmacht
Maybelle Jewels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10; Verzend- en Retourneerinformatie
Bij problemen met een levering verzoeken wij u EERST contact met ons op te nemen, voor u goederen retour zend. Hieronder treft U een aantal richtlijnen aan;
1. Reclames over manco`s, breuk of kwaliteit dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld. Indien U een beschadigde verpakking heeft geaccepteerd, waaruit duidelijk blijkt dat ook de inhoud beschadigd kan zijn, dan heeft U geen recht op enige schadevergoeding. U dient deze zending te weigeren. Als U een geopende verpakking accepteert kunt U geen manco`s bij ons claimen. Wij behouden ons het recht voor bij een retourzending te eisen dat de oorspronkelijke verpakking wordt meegezonden.
2. Retourzendingen worden UITSLUITEND geaccepteerd nadat U ons vooraf de reden van de retourzending heeft gemeld en wij U hebben gemeld akkoord te gaan met de retourzending.
3. De zending dient DEUGDELIJK verpakt te zijn, als de verpakking dusdanig is dat het vermoeden is dat de inhoud beschadigd is zullen wij de zending niet accepteren.
4. De zending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen zullen wij niet accepteren.
5. De retourzending is voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij raden u dan ook aan om u zending verzekerd of aangetekend te retourneren.
6. Ingeval er een creditnota wordt gemaakt kunt U dat uitsluitend verrekenen met een volgende bestelling. Wij retourneren geen geld.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2024 Maybelle Jewels & More | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel